Kontakta oss
BESÖK OSS
Besöksadress: Klicka här
Postadress: 573 99 Tranås
GPS: Lat:   58,1548
          Lon: 14,8425
 
KONTAKT
Mail: Klicka här
Växel: +46 140 144 50
 
PERSONAL
VD & PlatschefPeter Frejhagen
 
Vägbeskrivning

Avfart 107 från E4:an "Omberg/Väderstad". Följ skyltning mot "Boxholm" och efter ca 2 km sväng höger vid skylt "Trehörna 18". Vi ligger precis bredvid Trehörna Kyrka.

Bokningsbara via

Vandrarhem på
 BookingLogotype0
  Skarmavbild 2022-02-13 kl. 22.38.30

Hotell & konferens på

BookingLogotype0

När du sitter på strand-verandan, ser ut över vattnet ser du inte Trehörna Wärdshus.

Du upplever Natur, Kultur och Harmoni.

Du upplever sjön och kyrktornet i en av Sveriges äldsta kultur-bygder.

Inne i Wärdshuset är det ljust, öppet och hem-trevligt och du känner vingslagen från den gamla skolmiljön med skolplanschen och en och annan kateder eller skolbänk från förr.

Välkommen!

Konferens | Villkor Konferens/Grupp

Villkor - Gruppbokningar

 

Trehörna Wärdshus är medlem i Visita och följer de allmänna villkor som framtagits av dem för grupp- och konferensbokningar med vissa tillägg.

För villkor som rör enskild hotellbokning klicka härObservera att för online-bokningar gäller andra regler.

  Konferens | Festvåning hos Trehörna Wärdshus

Villkor för konferenser och övriga arrangemang

1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget. Med leverantör avses Trehörna Wärdshus.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, och priset för särskilt beställda tjänster.

2. Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt. Underskriven bekräftelse sänd via e-post är att anse som skriftlig för både leverantör och beställare.

3. Förskott

Ett förskott på 25 % av bekräftat belopp kan tas ut för gruppbokningar och förfaller till betalning inom 20 dagar från bekräftelsens datum. Faktura på förskottsbeloppet sänds efter bekräftad bokning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande för leverantören.

4. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost, husdjur m.m. skall det framföras redan vid beställningstillfället. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

5. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen, bagagerum eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

6. Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt. Vid avbeställning senare än 12 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med en viss procentsats av värdet på den beställningen. Om hela eller delar av bokningen avbeställes av beställaren gäller följande:

  • Upp till 12 veckor före ankomst kan 100 % avbeställas utan kostnad.
  • Upp till 8 veckor före ankomst kan 75 % avbeställas utan kostnad.
  • Upp till 4 veckor före ankomst kan 50 % avbeställas utan kostnad.
  • Upp till 2 veckor före ankomst kan 25 % avbeställas utan kostnad.
  • Upp till 1 vecka före ankomst kan 10 % avbeställas utan kostnad.

7. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset.

Betalning skall ske efter överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 20 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

8. Reservation för prisändringar

  1. Om leverantören vill reservera sig för prishöjningar skall leverantören tydligt ange detta i sin skriftliga bekräftelse av mottagandet av beställningen.
  2. Leverantören skall omgående informera beställaren när pristillägg sker.

9. No show

Vid ”No show” debiteras beställaren 90 % av bekräftad beställning.

10. Tillkomna kostnader

Gästs personliga utgifter betalas av gäst själv och omfattas inte av denna bekräftelse. 

11. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

12. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen.  Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egendomen är av särskilt högt värde (se punkten 5).

Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

13. Tvister

För att lösa tvister eller oklarheter vid konferenser och övriga arrangemang, står Visitas ansvarsnämnd kostnadsfritt till parternas förfogande. Visitas medlemsföretag har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

 
Medlemskap i/på

 

Visita logo RGB ingen undertext 400px

 

Schysta villkor